OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

TILL FOLKRÖRELSEN PERU:
TILLÄMPA MAOISMEN OCH KROSSA REVISIONISMEN!
MÅ MAOISMEN TA BEFÄLET ÖVER DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

”Den Stora Proletära Kulturrevolutionen är i historiskt perspektiv det viktigaste i Ordförande Maos utveckling av marxism-leninismen; den är lösningen på den stora olösta frågan om revolutionens fortsättning under proletariatets diktatur; den ’utgör en ny, djupare och mer omfattande etapp i den socialistiska revolutionens utveckling i vårt land’”…

”Perus Kommunistiska Parti, genom den fraktion som leddes av Ordförande Gonzalo och drev fram rekonstitueringen, åtog sig marxismen-leninismen-maoismen år 1966; 1979 slagordet Upphöj, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tänkande!; 1981: Mot maoismen!; och 1982 maoismen såsom en väsentlig del av och en högre utveckling av det internationella proletariatets ideologi: marxismen-leninismen-maoismen…”

Grundläggande dokument PKP

Perus Kommunistiska Parti hälsar det arbete som Folkrörelsen Peru (MPP) utvecklar med att genomföra den nuvarande internationella kampanjen: Tillämpa maoismen och krossa revisionismen!, utformad som en del av uppgiften att tjäna till att genomdriva maoismen såsom befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen! och Må maoismen ta befälet över den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen! – en uppgift framlagd av Ordförande Gonzalo och som PKP utvecklar sedan 1982, genom att tillämpa och visa världen vår ideologis universella giltighet, proletariatets vetenskapliga ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen.

Partiet kräver att MPP tillämpar direktiven för att kunna tjäna den internationella kommunistiska rörelsens enighet, och vi hoppas att kampanjen bidrar till att övervinna meningsskiljaktigheterna, stärka dess enighet och skapa förutsättningar för att kalla till en konferens med representanter för de Kommunistiska Partierna och revolutionära organisationerna. Det finns idag många meningsskiljaktigheter i fråga om principer; hur komplexa de än må vara så måste vi ena våra krafter och sträva efter att stärka de Kommunistiska Partierna i kampen mot Yankeeimperialismen.

Vi måste försvara enigheten i den internationella kommunistiska rörelsen, kämpa mot splittring inom RIM, bekämpa dem som vill likvidera, de som utifrån, utan att ha deltagit i möten, utan att ha framlagt saker som sig bör med dokument, uttalar sig mot enigheten och vill bilda nya organisationer; det är tydligt att de tillämpar den revisionistiska politiken ”eftersom man inte gör som jag säger går jag och bildar en annan organisation”. Det är de som kapitulerar, de som springer iväg utan att föra tvålinjerskamp, och vill använda sig av andra partier för att prata eller handla för deras räkning. Ur de kommande mötena kommer språnget att komma.

Kamrater, vi återförsäkrar oss i det Ordförande Mao lade fram:

En synnerligen viktig lärdom av den internationella kommunistiska rörelsens erfarenheter är, att revolutionens utveckling och seger är beroende av ett revolutionärt proletärt partis förekomst.
Det måste finnas ett revolutionärt parti.
Det måste finnas ett revolutionärt parti, som är uppbyggt i överensstämmelse med marxismen-leninismens revolutionära teori och revolutionära modell.
Det måste finnas ett revolutionärt parti, som är i stånd att förena marxismen-leninismens allmängiltiga sanning med revolutionens konkreta praktik inom det egna landet.
Det måste finnas ett revolutionärt parti, som är i stånd att nära förbinda ledningen med folkets breda massor.
Det måste finnas ett revolutionärt parti, som håller fast vid sanningen, rättar sina fel och vet hur kritik och självkritik skall bedrivas.

Bekämpa de revisionistiska positioner som framlägger:

att det råder en mycket stor oordning inom den internationella kommunistiska rörelsen, och de försök som gjorts till gemensamma uttalanden har snarare orsakat än mer oenighet. Kampen för kommunisternas enhet på världsnivå befinner sig i ett mycket komplicerat läge och utan tvekan är det ett gyllene tillfälle för likvidatoriska element att ställa till med skada. Det viktiga för de som vill kämpa för kommunisternas enhet blir därför att sätta marxismens principer i första hand och ingenting annat.”

Denna kampanj har som målsättning att tjäna kampanjen Må maoismen ta befälet för den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen!; den skall tjäna till att ena kommunisterna, för att utveckla en korrekt tvålinjerskamp, krossa revisionisterna, krossa fredsavtalet här och i världen, tjäna till att inleda folkkrig. Så är det! Revisionisterna är panikslagna och ser allt i svart som sin egen grav, de vill ha amnesti, de tror att det räcker att bara sätta principerna och ingenting annat, och gör en ny utgåva av ”…linjen är nog”; de ser splittring i allt, det är de som vill bilda grupper och arbetar utan proletär ledning, det är de som räknar upp problemen för att ifrågasätta de revolutionära organisationerna – gamla positioner som bekämpats här.

Med Partierna och de revolutionära organisationerna måste vi insistera i det grundläggande i maoismen, makten; makten under proletariatets ledning, i den demokratiska revolutionen; i den socialistiska revolutionen och kulturrevolutionerna. Makten baserad på en väpnad styrka ledd av det Kommunistiska Partiet, erövrad och försvarad med folkkriget. För oss är detta av yttersta vikt; oförståelsen och förbiseendet av det grundläggande i maoismen har lett till att några av RIM:s medlemmar utvecklar revolutionen skild från frågan om makten, och försöker förstöra den gamla staten utan att bygga den nya makten, som är den huvudsakliga aspekten; det är ett krig som inte bygger upp och inte utövar den nya makten, den nya politiken, den nya ekonomin, den nya kulturen, och så kan revolutionen inte gå framåt – se situationen i Nepal. Detta är ett huvudsakligt problem som måste behandlas på ett omfattande sätt i RIM. Erfarenheterna från de Kommunistiska Partier som utvecklar folkkrig måste tjäna till att förkroppsliga och tillämpa maoismen. Därför är det avgörande att sträva efter att RIM kallar till ett Utvidgat Möte där alla medlemmarna deltar, för att behandla följande punkter:

  1. Utvärdering av maoismens tillämpning. Det grundläggande i maoismen och den Stora Kulturrevolutionen.
  2. Erfarenheten från det internationella proletariatet, speciellt de som utvecklar folkkrig.
  3. Kampen mot revisionismen av idag.

4. Andra viktiga punkter som läggs fram av de andra medlemmarna.

Kamrater, driv fram debatten om maoismens tillämpning för att krossa revisionismen och bekämpa den parlamentariska kretinismen, en debatt som är nödvändig för den internationella kommunistiska rörelsen och den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen. Den kommer att tjäna den uppgift som Ordförande Gonzalo lade fram: Må maoismen ta befälet över den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen! och greppa PKK:s erfarenhet, framför allt av kulturrevolutionen.

För ut Partiets erfarenhet i detalj, från dessa 31 år av ärorikt folkkrig; låt oss se på några huvudsakliga aspekter: hur PKP med fasthet tillämpar vår ideologi marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen; och i synnerhet för oss Gonzalos tänkande, den koncentriska uppbyggnaden av revolutionens tre instrument, militariseringen av Partiet, principen om Anförarskap och anförare för revolutionen, att revolutionen inte leds från fängelserna. Att vara fast förankrade i och utgå från de kommunistiska principerna gör det möjligt för oss att bibehålla revolutionens kurs fastlagd av Partiet och Kongressen; detta har gjort det möjligt för oss att konfrontera gripandet av Anförarskapet och ledarna i Centralkommittén, konfrontera inflexionen i FBA [Folkets Befrielsearmé – övers.], i den nya makten, konfrontera inringnings- och tillintetgörelsekampanjerna, fortsätta hålla världsrevolutionens fana högt; aspekter som var och en måste utvecklas. Med det internationella proletariatets erfarenhet av förlusterna av Ordförande Mao och Kamrat Stalin i åtanke, beaktade PKP att en HOL [högeropportunistisk linje – övers.] kunde struktureras och om så skulle ske, skulle sticka upp sitt huvud och försöka att storma och ta över Partiet, och i Ordförande Gonzalos namn höja röda fanor för att bekämpa revolutionen, i avsikt att underbygga och förespråka kapitulation; de sammanfattade detta då de sade att ”PKP gjorde den strategiska omvändningen efter gripandet av Ordförande Gonzalo och den Historiska Centrala Ledningen, då de måste utveckla en Ny Strategi, ny APL [Allmänpolitisk linje – övers.], ny taktik, nytt uppbyggningsarbete, massarbete etc. En ny linje som skulle behöva genomdrivas i kamp för att besegra den tidigare linjen…”

Där argumenterar de för världsrevolutionens reträtt, där säger de eländiga, som nu sitter i fängelse: ”att folkkriget inte skulle ha inletts 1980, vi befinner oss i reträtt, …imperialismen är stark”, och förnekar så världsrevolutionens strategiska offensiv, medan de några månader tidigare skröt, utan att mena det, "att den strategiska jämvikten skakar landet än mer”. Ställt inför Ordförande Gonzalos gripande, slöt hela Partiet leden kring Centralkommittén; alla partimedlemmarna återförsäkrade sig i att bibehålla revolutionens kurs och tillämpa Ordförande Gonzalos tal, i att avvärja och krossa varje attack inifrån Partiet liksom utifrån. Försvara Ordförande Gonzalos liv.

Partiet konfronterade och stoppade HOL, de eländiga SIN-agenterna, från att ta över regionalkommittéerna. De slogs ned kraftfullt som de förrädare de är. HOL iscensatte och fortsätter att sätta samman lögnhistorier, fredsavtal (imperialismens plan för alla platser där det finns revolution, se FN:s roll). Vi måste se på bevisen. I fängelserna använde de ledare som hade inflytande, som sade: ”jag har mött Ordföranden och han sade att vi måste kämpa för fredsavtalet”. Konkret faktum är att Ordföranden inte har gjort något offentligt uttalande! Ingen kan bekräfta att Ordföranden har uttryckt sig offentligt efter Talet; allt annat är: brev, videos, att ”han berättade eller det sägs”, att han ”skrev en bok” etc. På papper kan man säga vad som helst.

Kamrater, sedan före ILA är vi härdade i att kriget inte stannar upp för en minut, det är så enkelt och konkret; att inte sänka revolutionens fana under någon omständighet. Poängen är att fortsätta tillämpa principerna, för oss huvudsakligen Gonzalos tänkande.

Vi skulle vilja dela våra erfarenheter med andra Kommunistiska Partier. Vi påminner RIM än en gång om det stora ansvaret; det internationella proletariatet kräver mer folkkrig, vi måste sträva ovillkorligt efter att ena världens kommunister. Det finns milstolpar sedan den kinesiska revolutionens seger som proletariatet måste införliva för att sedan tillämpa dem. Det finns problem i den ideologiska och politiska linjen som RIM inte har kunnat lägga fram på ett korrekt sätt, och tog inte ställning när det behövdes i kampen mot dagens revisionism. Det finns en brist på förståelse och i vissa fall t.o.m. opposition mot det grundläggande i maoismen.

Angående Mellanöstern: Yankeeimperialismen, sionismen och Saudiarabien försöker hålla tillbaka och avleda det arabiska folkets kamp, och de sammansvärjer sig för att byta ut en tyrann mot en annan, för att positionera sig bättre i denna region och vidga sin territoriella hegemoni; därför kommer de att utveckla mer folkmord. Det är brådskande att få kontakt med de arabiska kommunisterna. Det är ett tema som måste utvecklas mer noggrant.

Kamrater, vi önskar er framgångar i uppgifterna under detta år, ta ett fast grepp om partiansvaret, tillämpa direktiven och de vägledande citaten ovan. Bekämpa revisionismen och de smågrupper som det vimlar av i utlandet vilka samarbetar med reaktionen.

Direktiv:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

 

 


 

Juni 2011 PKP - Centralkommittén