OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV OCH BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN!

Partiet av ny typ som har frambringat den peruanska revolutionens Anförare: Ordförande Gonzalo, den störste levande marxist-leninist-maoisten, som leder Partiet, är revolutionens segergaranti och kommer att föra oss till Kommunismen.”

”Ledningen. Vi är fullständigt medvetna om att ingen klass i historien har kunnat upprätta sitt herravälde utan att ha gett upphov till politiska anförare, dess avantgardes representanter, kapabla att organisera rörelsen och leda den. Det peruanska proletariatet har i klasskampen frambringat revolutionens ledning och dess högsta uttryck: Ordförande Gonzalos Anförarskap, som hanterar den revolutionära teorin, har kännedom om Historien och en djup förståelse för den praktiska rörelsen. Det är Ordförande Gonzalo som i en hård tvålinjerskamp besegrat revisionismen, höger- och vänsterlidvikationismen, den högeropportunistiska linjen och högeravvikelserna. Han har rekonstituerat Partiet och han leder det i folkkriget och han har blivit den störste levande marxist-leninist-maoisten, en stor politisk och militär strateg, filosof; en lärare för kommunister, Partiets enhetscentrum. Reaktionen har två principer för att förstöra revolutionen: förinta ledningen och isolera gerillan från massorna, men i syntes är deras problem att förinta ledningen för att det är den som vidmakthåller kursen och materialiserar den. Vårt Parti har definierat att ledningen är nyckeln och att det är alla Partimedlemmars plikt att ständigt kämpa för att försvara och bevara Partiets ledning och särskilt Ordförande Gonzalos ledning, vårt Anförarskap, mot vilket angrepp som helst såväl inifrån som utifrån Partiet och vi håller fast vid hans befäl och personliga ledning, upphöjande parollerna "Lär av Ordförande Gonzalo" och "Förkroppsliga gonzalos tänkande".

LINJEN FÖR UPPBYGGNADEN AV REVOLUTIONENS TRE INSTRUMENT

Vi uttrycker vårt ovillkorliga underordnande till vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, till vårt ärorika Perus Kommunistiska Parti, till Centralkommittén och hela Partiets ledningssystem, återförsäkrar oss i den Första Partikongressen, i vår oförgängliga kommunistiska ideologi marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. Vi sluter leden i försvaret av vår älskade och respekterade Ordförande Gonzalos liv, utvecklande folkkrig som orubbligt håller sig på den fastställda kursen.

Perus Kommunistiska Parti, det peruanska proletariatets förtrupp, då det åtar sig sin ställning som hjältemodig kombattant, leder revolutionen i Peru och bekämpar och krossar revisionistiska motsatta linjer sedan sitt grundande lett av Mariátegui. I Partiets rekonstituering, ledd av vårt Anförarskap, bekämpade och krossade Ordförande Gonzalo de som motsatte sig rekonstitueringen och ILA; under 80-talet, under full utveckling av folkkriget, bekämpade han revisionistiska ståndpunkter som uttrycktes i den Strategiska Jämvikten. Och nu i den krök som framlades i Ordförande Gonzalos tal, åtar sig Partiet med beslutsamhet och fasthet uppdraget att fortsätta revolutionen, hålla revolutionens fana högt; likaledes återbekräftade det sig i att bekämpa revisionismen som huvudfaran. Partiet, medvetet och utrustat med Partiets och det internationella proletariatets erfarenhet, framlade att världsreaktionen, ledd av yankee-imperialismen genom CIA, kommer att sträva efter att slå mynt av gripandet av Anförarskapet genom att använda kapitulanter, infiltratörer, alla slags avfällingar inom och utanför landet. Å ena sidan att hålla tillbaka Folkkriget i Peru, och på världsnivå att splittra RIM grundat på sofismer om att det inte finns några förutsättningar (sedan lade HOL fram: "Vi befinner oss i världsrevolutionens reträtt") och för detta behöver den främja motsatta linjer som skulle vara kapitulatoriska, linjer som skulle revidera gonzalos tänkande som är underlaget för vårt Anförarskap, underlaget för vår revolution, vår kommunistiska ideologi; i sinom tid förverkligades det som Centralkommittén påpekat.

På 90-talet struktureras en högeropportunistisk linje som utbasunerar ett fredsavtal och har för avsikt att sälja revolutionen. LOD, som främjades från fängelserna genom vissa ledare med visst inflytande, rekryterade av SIN [Nationella Underrättelsetjänsten], vilka presenterades för att presentera sina "självkritiker” framför Montesinos (CIA:s agent) på TV-kanalerna 2 och 5; där finns videorna med Nancy och Roldan bland andra. Sedan tog de fram luntor som syftade till att argumentera för fredsavtalet; efter att de misslyckats, kom de med "lösningen på problemen uppkomna ur inbördeskriget", och idag deltar de i val och skriker "amnesti för alla." I detta senaste val tjänade LOD till att legitimera den här regeringen som har för avsikt att reformera staten och främja byråkratkapitalismen i samförstånd med amerikanskt och kinesiskt kapital (gruvdrift, olja, vattenkraft, osv.) för den ekonomiska tillväxten, nu med deltagande, inte längre med ringar-på-vattnet - blott en lek med ord. Därför behöver de att Ordförande Gonzalo inte presenteras eller uttrycker sig offentligt; advokaterna i "megarättegången" gör ett fåfängt försök att hävda att det är hans rätt att tiga, en grov lögnhistoria. Som kommunist behöver Ordföranden tala till sitt Parti, till Centralkommittén, för att kräva mer folkkrig, som han gjorde i talet, vilket är anledningen till att reaktionen och revisionisterna anstränger sig för att tysta Ordförandens röst. Det åligger kommunisterna att kämpa för att Ordföranden må uttrycka sig offentligt, och att utnyttja alla lagliga kryphål för detta. Sålunda ser vi att denna linje strukturerades, frångick Partiet, och man ser allt mer vem de tjänar, vem de legitimerar, vilka deras herrar är, vilken klass de tjänar, vilken fraktion av bourgeoisien de ställer upp sig bakom var 5 år. De håller inte ens skenet uppe; om de skulle sitta i några stadshus, kommuner eller regioner skulle de börja undertrycka folket och dess protester. Har de kanske gått i spetsen för folkets kamper hittills? Mot gruvföretagen? Aldrig, och de kommer aldrig att göra det! Har de varit med lärarna? Nej! Med universitetsstudenternas kamp? Gick de i spetsen för böndernas kamp för sin jord och om vattenfrågan? Det de hela tiden har gjort är att de har gått ut och basunerat ut sina luntor, fabricerat böcker, självkritiker; de har gått längre och lagt fram "att Ordförande Gonzalo redan har uppfyllt sin roll" för att citera den eländiga Miriam. I korthet reviderade de gonzalos tänkande för att anpassa sig till den gamla staten och försvara den. Partiet avslöjade och krossade denna revisionistiska linje av kapitulanter och infiltratörer, som fruktlöst försöker vara ett parti endast till namnet, ett parti för val, detta är dess väg, de har övergett folkkriget för länge sedan, och vidare för att attackera revolutionen. De efterfrågade till en början att Partiets vapen skulle överlämnas och centraliseras, och att Folkkommittéerna skulle deaktiveras på samma sätt som i Nepal, men Partiet, åtagande sig sin ställning, besegrade denna motsatta linje och Regionalkommittéerna slöt leden på landsbygden och i staden samt genomförde omgrupperingen i kröken för att konfrontera inflexionen genom att hålla sig fast  vid principerna; man leder inte revolutionen från fängelserna, underordna oss CK och hela dess ledningssystem.

Under detta nuvarande årtionde, struktureras en "vänster"-opportunistisk linje, och som väntat fokuserar de på att angripa vår ideologi, öppet ta avstånd från gonzalos tänkande och i detta gå så långt som att efterlikna revisionisten Teng Hsiao Ping i att direkt attackera Partiets Anförarskap; eländiga infiltrerade vars mål är att förinta Partiet. Denna LOI framlägger: ett Parti utan gonzalos tänkande, utan Anförarskap, beskyller honom för att vara terrorist, förrädare, och ekar samma sak som yankeeimperialismen. Den förnekar den skapande tillämpningen av den universella sanningen på vår konkreta verklighet, förnekar det säregna i den peruanska revolutionen, dess lagar, vårt folkkrigs säregenhet, och uppfattningen av det som en del av världsrevolutionen. Om Folkkriget framlägger de att inte genomföra sabotage; ja visst - de vill inte slå mot byråkratkapitalismen och blir en svans till fraktionen för dagen - förnekar det grundläggande i maoismen, Makten. Den Nya Makten reser sig och utvecklar sig i strid, genom att riva ner den gamla staten och bygga den Nya Makten genom Folkkommittéerna, där den gemensamma diktaturen utövas. Uppbyggnaden är det huvudsakliga; utan att riva ner, hur kan man bygga det nya? Därför genomför de kringirrande väpnade aktioner, de bygger inte upp; det är uppenbart att de inte kommer att göra det och det finns många likheter med Nepal och Colombia. Revolutioner som inte bygger upp är dömda att sälja sig till högstbjudande, väpnad aktioner utan tillämpning av maoismen till en konkret verklighet, dessa är positioner med vilka några medlemmar av MRI konvergerar.

Denna regering söker envist efter hur man bäst tjänar yankeeimperialismen och som de säger, söker "social stabilitet", "makroekonomisk stabilitet", genom sin konsultationslag som de vill implementera. Vad vill de med den här lagen? Som de lakejer de är strävar de efter att garantera "storkapitalets investeringar". Hittills har de över 200 investeringsprojekt vars belopp fluktuerar kring mer än 70 miljarder dollar, varav 40% är från gruvdriften. Denna regering är beordrad att säkerställa Frihandelsavtalet, utländska kapitalinvesteringar, vattenkraftinvesteringar, gruvdrift, m.m. och neutralisera folkets kamp som mobiliserar sig mot dessa eftersom de påverkade dem direkt. För att dränka deras kamper, ​​ behöver imperialismen och reaktionärerna revisionister som vilseleder deras protester, för att de inte skall stå upp för sina intressen. De vill knyta massorna till de "demokratiska" reaktionära lagarna (konsultationslagen), de behöver en VOL som inte slår mot byråkratkapitalismen, som inte river ner och bygger en Ny Stat, som genomför kringirrande aktioner, på detta viss håller dessa eländiga på att uppfylla en ondskefull kontrarrevolutionär roll; deras aktioner, grova lögnhistorier och falska rykten visar deras revisionistiska karaktär. Därför avslöjar och krossar Partiet denna motsatta, kapitulationistiska och kollaborationistiska linje, en linje som består av infiltratörer, låt oss se hur ett av dess huvuden, den eländige Raul, överlämnade Feliciano, kadrer och ledare från Partiet, i nära samarbete med General Fournier (se bilder i tidskriften IDL reporteros och tidskriften Caretas). Det är denna eländige angivare som skriker ut sitt förtal mot Ordförande Gonzalo och hans tänkande, en förrädare som uppfyller sin roll som "ledare" som han tilldelats av SIN; han används för att sprida sina revisionistiska uppstötningar med CIA-agenten Lucena och sionisten Gorritti.

Denna nya VOL, liksom den eländige Julio i Regionalkommittén Huallaga, överlämnar nu militanter och kombattanter i reaktionens händer.

Perus Kommunistiska Parti, kallar hela det peruanska folket att bekämpa denna nya "vänster"-opportunistiska linje, avfällingar från maoismen, från gonzalos tänkande, bestående av infiltratörer från SIN, att visa världen hur de är reaktionens medbrottslingar, särskilt de reaktionära väpnade styrkornas armés, liksom att fortsätta att mobilisera sig för folkets kamper, rättvisa och korrekta kamper, med Partiets ledning, att utveckla nya organisatoriska former genom att greppa Partiets erfarenhet av massarbete.

Peruanska folk, fortsätt att mobilisera oss och avslöja denna nya regering som siktar på en amnesti för folkmördarna - landsutförsäljarna som mördade folkets bästa söner och döttrar, som söker ytterligare säkerställa yankeeimperialismens "investeringar".

Vi återbekräftar oss än en gång med klassoptimism i vår oändliga tilltro till massorna, eftersom revolutionen, folkkriget är folkets väg. Partiet krossar nu med klipskhet och fasthet revisionistiska linjer som attackerar revolutionen, Anförarskapet, vår Partiets Enhetsbas.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
UTVECKLA FOLKKRIGET I DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONENS TJÄNST!

 


 

Augusti 2011 PKP - Centralkommittén