OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

 
VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV GENOM ATT UTVECKLA FOLKKRIG!

Vi baserar oss på marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, det vill säga på proletariatets ideologi, mänsklighetens högsta uttryck, unik och sann, vetenskaplig och oövervinnerlig. Vi kämpar för det Kommunistiska Programmet, vars väsen är att organisera och leda proletariatets klasskamp för att det skall kunna erövra den politiska makten, genomföra den demokratiska revolutionen, den socialistiska revolutionen och kulturrevolutionerna ända fram till Kommunismen, det oföränderliga mål mot vilket vi går framåt. Vi har till vårt förfogande revolutionens allmänpolitiska linje, d.v.s. de lagar som gäller i klasskampen för att ta Makten, etablerade av Ordförande Gonzalo, med dess fem element: 1) den Internationella linjen; 2) den Demokratiska Revolutionen. 3) den Militära linjen; 4) Linjen för uppbyggnad av revolutionens tre instrument och 5) Masslinjen. Den Militära linjen är den allmänpolitiska linjens centrum. Vi härdar oss i den proletära internationalismen, ty vi anser att vår revolution är en del av den proletära världsrevolutionen. Och vi upprätthåller vårt ideologiska, politiska och organisatoriska oberoende, genom att stödja oss på våra egna ansträngningar och på massorna.”

Partiet av ny typ som har frambringat den peruanska revolutionens Anförare: Ordförande Gonzalo, den störste levande marxist-leninist-maoisten, som leder Partiet, är revolutionens segergaranti och kommer att föra oss till Kommunismen.”

”Vi är fullständigt medvetna om att ingen klass i historien har kunnat upprätta sitt herravälde utan att ha gett upphov till politiska anförare, dess avantgardes representanter, kapabla att organisera rörelsen och leda den. Det peruanska proletariatet har i klasskampen frambringat revolutionens ledning och dess högsta uttryck: Ordförande Gonzalos Anförarskap, som hanterar den revolutionära teorin, har kännedom om Historien och en djup förståelse för den praktiska rörelsen. Det är Ordförande Gonzalo som i en hård tvålinjerskamp besegrat revisionismen, höger- och vänsterlidvikationismen, den högeropportunistiska linjen och högeravvikelserna. Han har rekonstituerat Partiet och han leder det i folkkriget och han har blivit den störste levande marxist-leninist-maoisten, en stor politisk och militär strateg, filosof; en lärare för kommunister, Partiets enhetscentrum.Reaktionen har två principer för att förstöra revolutionen: förinta ledningen och isolera gerillan från massorna, men i syntes är deras problem att förinta ledningen för att det är den som vidmakthåller kursen och materialiserar den. Vårt Parti har definierat att ledningen är nyckeln och att det är alla Partimedlemmars plikt att ständigt kämpa för att försvara och bevara Partiets ledning och särskilt Ordförande Gonzalos ledning, vårt Anförarskap, mot vilket angrepp som helst såväl inifrån som utifrån Partiet och vi håller fast vid hans befäl och personliga ledning, upphöjande parollerna "Lär av Ordförande Gonzalo" och "Förkroppsliga gonzalos tänkande".

LINJEN FÖR UPPBYGGNADEN AV REVOLUTIONENS TRE INSTRUMENT

 

Vi uttrycker vår ovillkorliga underordning till vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, till vårt ärorika Perus Kommunistiska Parti, till Centralkommittén och hela Partiets ledningssystem, då vi återbekräftar oss i den Första Partikongressen, i vår oförgängliga kommunistiska ideologi marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande . Vi sluter leden i försvaret av vår älskade och respekterade Ordförande Gonzalos liv, genom att utveckla folkkrig.

Under detta årtionde, intensifieras kampen mellan revolution och kontrarevolution mer och mer, på ena sidan proletariatet och världens folk , och på den andra sidan, imperialismen, världsreaktionen och revisionismen.  Världens folks kamper visar att huvudtendensen är revolutionen; det är de förtryckta nationerna i synnerhet, genom de nationella befrielserörelserna under ledning av proletariatet, med Kommunistiska Partier, som förverkligar det som Ordförande Gonzalo framlagt: "att maoismen marscherar ohejdbart för att ta befälet över den Nya Stora Vågen av den Proletära Världsrevolutionen" med Kommunistiska Partier av ny typ, militariserade och utvecklande folkkrig. Efter inledandet av folkkriget i Peru 1980, har till dags dato många Kommunistiska Partier rekonstituerats på grundval av maoismen. De ansluter sig till och framlägger att maoismen är en ny, tredje och högre etapp av marxismen, och att det att vara marxist idag innebär att vara maoist;  Kommunistiska Partier som har inlett folkkrig i Nepal, Indien, Turkiet, Filippinerna, liksom andra revolutionära organisationer som förbereder sig för att göra språnget till att bli Kommunistiska Partier för att leda revolutionen. Dessa är fakta som visar det internationella proletariatets framsteg mot att erövra makten genom att följa den proletära världsrevolutionens milstolpar: Oktoberrevolutionen, den kinesiska revolutionen och den Stora Proletära Kulturrevolutionen. Världens folk i sin helhet kämpar; det är mitt i dessa kamper som de återbekräftar sig i det revolutionära våldet, i nödvändigheten av att ha ett Kommunistiskt Parti; se Mellanöstern, Afrika, och i denna del av Sydamerika som visar världen massornas roll och deras perspektiv.

Revisionismen är en oskiljaktig del av kontrarrevolutionen, den tjänar kapitalismens återupprättande. Revisionism är huvudfaran, den måste bekämpas obevekligt inom och utanför våra led. Revisionismen före erövrandet av makten motsätter sig inledandet av den väpnade kampen och står i maskopi med reaktionen för att upprätthålla den gamla staten; då den har makten, är revisionismen den politiska ledningen för kapitalismens återupprättande. Revisionism är kapitulation, kapitulation inför den inhemska reaktionen i varje land och inför imperialismen på internationell nivå.

Perus Kommunistiska Parti, som åtar sig sin ställning som heroisk kämpe, leder revolutionen i Peru, bekämpar och krossar revisionistiska motsatta linjer sedan sitt grundande lett av Mariátegui. 1993 strukturerades det en högeropportunistisk linje [HOL] som främjar ett fredsavtal, som siktade på att sälja ut revolutionen. HOL främjas inifrån fängelserna genom vissa ledare. Denna linje strukturerades, lämnade Partiet och tjänar den byråkratiska eller kompradora bourgeoisien, vilka de strävar efter att legitimera genom sitt deltagande i valen, och de är motståndare till massornas kamp. De har reviderat gonzalos tänkande för att anpassa sig till den gamla staten och försvara den. Partiet avslöjade och krossade denna revisionistiska linje av kapitulanter och infiltratörer som utan framgång försöker att vara ett kommunistiskt parti bara till namnet, ett parti för valkampanjer.

I år har en "vänster"-opportunistisk linje [VOL] strukturerats, renegater från maoismen, från gonzalos tänkande, som gick så långt som att direkt angripa Partiets Anförarskap; eländiga infiltratörer vars mål är att förinta Partiet. Denna LOI framlägger: ett Parti utan gonzalos tänkande, utan Anförarskap, anklagar honom för att vara terrorist, och ekar därmed likadant som Reagan, Bush och Panetta. De vill inte slå mot byråkratkapitalismen; de ställer upp sig bakom den fraktion som har makten för ögonblicket, förnekar det grundläggande i maoismen, makten, genomför kringirrande väpnade aktioner utan att bygga den Nya Makten. Ett av dess huvuden är en agent från den reaktionära armén, en kollaboratör till folkmördaren general Fournier.

Vi, Partiets Regionalkommittéer, sluter leden kring Centralkommittén och hela ledningssystemet, och vi kommer likaså att fullfölja direktivet av att avslöja, krossa och sopa bort denna VOL, som består av renegater och infiltratörer, ur Partiets led. Och vi återbekräftar oss i vårt åtagande att försvara Ordförande Gonzalos liv med folkkrig, att kämpa tillsammans med folket, att bekämpa denna ondskefulla VOL skoningslöst och kraftfullt liksom man gjorde mot HOL på 90-talet när de försökte storma och ta över Partikommittéerna.

Vi vill hälsa det peruanska folket som nu kämpar och skakar landet, erövrande sina dagskrav mitt i heroiska kampdagar. För att nämna några av dem som genomfördes över hela landet under september: mobiliseringen av arbetarna från gruvbolaget Shougang - Hierro Peru, återupptagandet av lärarnas protester i Loreto, gruvarbetarnas strejk i Casapalca, strejkerna i Arequipa mot gruvbolaget Cerro Verde, strejkerna och demonstrationerna mot gruvbolaget Doerun i Junin, mobiliseringen av de kokaodlande bönderna i Ucayali, vägspärrarna i Piura, vägspärrarna i Wari-Libertad i Ayacucho, mobiliseringen av gruvarbetarna från CEDIM Arequipa, mobiliseringen av lärare i Apurimac, transportarbetarstrejken tillsammans med befolkningen i Yunguyo, mobiliseringen av cirka 80.000 invånare i Lambayeque mot vattenbristen, mobiliseringen av bönderna i Andahuaylas Chincheros som kräver att upplåtandet till gruvdrift ogiltigförklaras, strejken vid det Norra Nationella Institutet för Neoplastiska sjukdomar i La Libertad, mobiliseringen av lärare tillsammans med befolkningen mot vattenbristen i Cajamarca, mobiliseringen av folket i Tacna tillsammans med regionala myndigheter mot gruvbolaget Southerns projekt, mobiliseringen mot myndigheterna i Amazonas-regionen, mobiliseringen av högskolestudenter mot lärarbristen vid universitetet i San Cristobal Huamanga, mobiliseringen av de civila byggnadsarbetarna i Puno mot delningen som främjas av CTP, mobiliseringen av folket mot borgmästaren i Tingo Maria mot vattenbristen, genomförandet av den förebyggande arbetsinställelsen bland de arbetande inom rättsväsendet i Lima, etc. och så vidare. Kamper som tydligt visar världen att det peruanska folket dagligen bekämpar den gamla staten; arbetare, bönder, gruvarbetare, studenter och lärare mobiliserar sig och erövrar och kämpar bättre och bättre, och vi som kommunister återbekräftar oss i att fånga upp minsta rykte hos massorna och kämpa tillsammans med dem. Massorna vill inte ha kyrkogårdarnas fred, de inte är för fredsöverenskommelse eller amnesti, de går inte på ordlekarna om "trickle down", "inkluderande", de är för att ta sin roll i historien.

Å andra sidan strävar denna reaktionära regering desperat efter att bättre tjäna yankeeimperialismen tillsammans med revisionisterna för en "social stabilitet", "makroekonomisk stabilitet". Med konsultationslagen försöker de garantera storkapitalets investeringar och tygla folkets kamp. De behöver en VOL som inte slår mot byråkratkapitalismen, som inte river ner och inte bygger en Ny Stat, som utvecklar kringirrande aktioner, som försvarar sina frihandelsavtal. Partiet håller tillsammans med folket på att krossa reaktionens kontrarevolutionära planer stödda av imperialismens Södra Kommando; nu de tittar de på möjligheten att använda gränstvisten med Chile.

Slutligen kallar vi hela det peruanska folket att fast tillämpa Ordförande Gonzalos Tal, att sluta leden kring Centralkommittén och hela Partiets ledningssystem, att tillämpa direktivet att krossa den "vänster"-opportunistiska linjen som består av renegater och infiltratörer, liksom att fortsätta utveckla våra kamper kopplat till erövrandet av makten; resultaten av dessa kampdagar visar denna gamla stats reaktionära karaktär.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE MAOISMEN, NER MED REVISIONISMEN!
FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO PRESENTERAS OFFENTLIGT, LIVE OCH DIREKT, OCH ATT HAN FÅR UTTALA SIG!

 

September 2011
NORRA REGIONALKOMMITTÉN

METROPOLITAN-
REGIONALKOMMITTÉN LIMA

REGIONALKOMMITTÉN CENTRUM

SÖDRA REGIONALKOMMITTÉN

SÖDRA MITTENREGIONALKOMMITTÉN

NORRA MITTENREGIONALKOMMITTÉN