Proletärer i alla länder, förena er!

INTERNATIONELL KONFERENS I MALMÖ:

LEVE 20-ÅRSDAGEN AV GRUNDANDET AV DEN REVOLUTIONÄRA INTERNATIONALISTISKA RÖRELSEN!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN!

 

Den 20:e november 2004 inbjuder Studiecirkeln 26:e december till en internationell konferens i Malmö för att fira 20-årsdagen av grundandet av den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen (RIR).

Den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen bildades i mars 1984 av tretton partier och organisationer som enades kring marxismen-leninismen-mao tsetungs tänkande. Perus Kommunistiska Parti (PKP), som då redan antagit marxismen-leninismen-maoismen, deltog i grundandet och kämpade för att RIR skulle antaga maoismen som tredje, nytt och högre stadium av marxismen, vilket också skedde 1993. Idag finns medlemmar av RIR på alla kontinenter. Bland övriga medlemmar förtjänar att nämnas Nepals Kommunistiska Parti (Maoister), Maoistiska Kommunist Partiet (Turkiet och Nord-Kurdistan) och Italiens Maoistiska Kommunistiska Parti.

PKP är alltså ett av de grundande medlemspartierna i RIR; Partiets Anförare Ordförande Gonzalo har etablerat Partiets position vad gäller RIR: att rörelsen är ett steg i rätt riktning mot kommunisternas återförening i en ny Kommunistisk International, så länge den vägleds av en riktig och korrekt ideologisk och politisk linje. Idag kämpar PKP, som en röd fraktion inom den internationella kommunistiska rörelsen, för att sätta maoismen som befäl och vägledning för den Nya Stora Vågen av den proletära världsrevolutionen som vi idag går in i.

En verklig internationell kommunistisk rörelse härdas inte genom konferenser eller genom ackumulation. En sådan härdas med marxist-leninist-maoistiska militariserade Kommunistiska Partier, vilka tillämpar proletariatets allmängiltiga ideologi på varje lands specifika förhållanden och inleder och utvecklar folkkrig - i de imperialistiska länderna liksom i de förtryckta nationerna. Folkkrig för att med revolutionärt våld krossa den gamla staten, den gamla utsugardiktaturen, och samtidigt bygga upp den nya staten, fortsättande revolutionen genom de demokratiska, socialistiska och kulturella revolutionerna till vårt slutliga mål Kommunismen.

Idag, då revolutionen är den historiska och politiska huvudtendensen i världen, ser vi att massorna i varje land ropar efter ledning, efter sin proletära förtrupp - d.v.s. det Kommunistiska Partiet. Endast på detta sätt kan världens folk bekämpa det pågående imperialistiska kriget och huvudsakligen föra fram revolutionen; genom att föra folkkrig, ledda av proletariatet genom de Kommunistiska Partierna. Dessa är frågor som är akuta för det internationella proletariatet och världens folk - imperialismen genomför folkmord över hela världen, och vi kan inte tillåta att revolutionen leds på avvägar. Det avgörande idag är därför frågan om maoismen, därför att maoismen är marxismen av idag. Den enda vägen framåt för världsrevolutionen är att maoismen blir dess befäl och vägledning, men proletariatets ideologi är inte bara något abstrakt, några tomma ord. Den måste tillämpas i praktiken, konkretiseras i ett vägledande tänkande för varje lands revolution, således alstrande ett anförarskap - förkroppsligas av revolutionärer och Kommunister som för folkkrig, som ger sina liv för att en gång för alla sopa bort imperialismen från jordens yta och fortsätta tills vi når vårt slutliga mål det klasslösa samhället, Kommunismen.

Den som definierade maoismen som den tredje, nya och högre etappen av marxismen är Ordförande Gonzalo. Tillämpande denna på Perus konkreta förhållanden har han skapat gonzalos tänkande och inlett folkkriget i Peru, och på så sätt försett oss med en ledfyr för världsrevolutionen, ett folkkrig som varit en avgörande inspiration för Partierna och organisationerna i den internationella kommunistiska rörelsen och i RIR. Uppgiften att försvara Ordförande Gonzalos liv är därför direkt kopplat till frågan om maoismen, och är än mer akut idag, då reaktionen och imperialismen, huvudsakligen Yankee-imperialismen, förbereder sig för att mörda honom.

Sverige, ett imperialistiskt land, står inte utanför världen, och de frågor vi tagit upp gäller för Sverige liksom för alla andra länder. Vi ser idag hur klasskampen skärps i vårt land, och hur diverse revisionister försöker att leda massorna bort från allt som har med revolution att göra. Studiecirkeln 26:e December har bildats i syfte att bidra till återbildandet av ett verkligt Sveriges Kommunistiska Parti, såsom ett marxist-leninist-maoistiskt militariserat Parti för att inleda folkkrig. Det är därför med stor glädje vi nu inbjuder till denna internationella konferens, som kommer att tjäna enheten inom den internationella kommunistiska rörelsen och inom RIR, liksom det svenska proletariatet såsom en del av det internationella proletariatet.

Vi kallar därför alla framstegsvänner, revolutionärer och kommunister att deltaga i konferensen den 20:e november. De frågor vi här har tagit upp är avgörande för världsrevolutionen, och ingen som står på arbetarklassens och folkets sida kan tillåta sig att ignorera dem.


LEVE 20-ÅRSDAGEN AV GRUNDANDET AV DEN REVOLUTIONÄRA INTERNATIONALISTISKA RÖRELSEN!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN!

På konferensen kommer bl.a. att finnas representanter för Italiens Maoistiska Kommunistiska Parti och Maoistiska Kommunist Partiet (Turkiet och Nord-Kurdistan), liksom delegationer från flera olika europeiska länder.

Plats: Studiefrämjandets lokaler, Ystadsgatan 53, Malmö Tid: 20:e november kl. 11.00 - 19.30


 

OKTOBER 2004 Studiecirkeln 26 December

Tillbaka till Studiecirkeln 26 dec