Proletärer i alla länder, förena er!

MEDDELANDE TILL "KONVENTET MOT KRIGET MOT FOLKET"

Kära Kamrater och vänner, det var mycket olyckligt att vi inte kunde deltaga i ert mycket lägliga och viktiga möte, så vi skickar detta meddelande som ett uttryck för vår djupa solidaritet och enighet med era målsättningar och förslag.

Folkrörelsen Peru (MPP), är en alstrad organisation av Perus Kommunistiska Parti (PCP) och följaktligen medveten om situationen det indiska folket står inför då våra länder, sina olikheter till trots, faktiskt är mycket lika i de avgörande frågorna.
Vi hälsar de indiska maoisternas beslut att gå framåt längs folkkrigets väg. En väg som av nödvändighet innebär att utveckla och förverkliga ny makt. Vi hälsar ert fördömande av den parlamentariska kretinismen och imperialisternas plan för "fredsöverenskommelser" samt att ni tillämpar maoismen på den indiska revolutionens konkreta förhållanden.
I Indien liksom i Peru kämpar folken med vapen i hand vägledda av marxismen-leninismen-maoismen. Båda länderna styrs av byråkrat-godsherreregeringar underställda Yankee-imperialismen. I båda länderna har folket kraftfullt och segervisst rest sig i stora kamper för sin frigörelse som en del av hela mänsklighetens frigörelse. Som resultat därav har de härskande klasserna och dess lakejer inlett ett folkmordskorståg mot de arbetande massorna.

I vårt land har detta korståg idag tagit formen av en militäroffensiv ledd av jänkarna mot de viktigaste revolutionära stödbaserna. I detta har de till och med skrivit kontrakt med en israelisk legoknekt (brigadgeneral B. Ziv) som ska planera ett än mer omfattande folkmord mot massorna i den Nya makten och mot folkkriget, vilket idag utvecklas som ett nationellt motståndskrig mot yankee-imperialismen. Det är mycket troligt att en liknande plan satts i verket i Indien och alla de punkter som ni nämnt i kallelsen till konventet pekar i denna riktning. De som förtrycker och suger ut folket kommer aldrig frivilligt att avstå från makten utan de kommer iscensätta enorma blodbad. Vi vet, sedan Marx tid, att en kraftig revolution av nödvändighet måste alstra och besegra en kraftfull kontrarevolution och att det är den indiska revolutionen och det indiska folket som är de verkligt starka och det är vår övertygelse att de kommer besegra reaktionärerna. I detta kan ni alltid vara säkra på stödet från den peruanska revolutionen och Perus folk. Vi för folkkrig mot samma fiende.

Av egen erfarenhet känner vi mycket väl till de stunder då drakonisk repression slår mot folkets led. Vi vet att det alltid kommer att finnas ett antal desertörer och renegater. Reaktionärerna kommer att använda sig av revisionister och infiltratörer, samt av alla former av lögnhistorier och knep för att så nederlagsmentalitet bland folkets led. Vi måste vara vaksamma och väl medvetna att ju mer reaktionärerna talat om "fredsöverenskommelser" desto mer planerar de sina folkmord.

Slutligen vill vi framföra våra lyckönskar till detta Konvent.

Det är rätt att göra uppror!
Besegra fullständigt de indiska reaktionärernas krig mot folket!
Leve föreningen av folkens kamper i Indiens och Peru!
Världens folk, förena er och besegra yankee-imperialismen och dess lakejer!
Ner med revisionismen! Driv fram maoismen!

 

December 2009 Folkrörelsen Peru