OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

KOMMUNIKÉ
TILL DE KOMMUNISTISKA PARTIERNA OCH ORGANISATIONERNA OCH ALLA VÄRLDENS REVOLUTIONÄRER, TILL ALLA SOM STÖDJER OCH SYMPATISERAR MED REVOLUTIONEN I PERU, LEDD MED FOLKKRIG AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, TILL ALLMÄNHETEN:

”Vi går framåt i en sammansluten skara på en brant och mödosam väg stadigt hållande varandra i händerna. Vi är omgivna av fiender på alla håll, och vi är nästan alltid utsatta för deras eld. Vi har slutit oss samman enligt ett fritt fattat beslut just för att bekämpa fienderna och inte hamna i det närliggande träsket, vars invånare från första stund har klandrat oss för att vi avskilt oss i en särskild grupp och valt kampens väg i stället för försoningens. Och nu börjar några av oss ropa: Låt oss gå till detta träsk! Och när man tillrättavisar dem, svarar de: Vad ni är efterblivna! Skäms ni inte att neka oss friheten att mana er in på en bättre väg! — Jodå, mina herrar, ni har frihet inte bara att mana oss utan också att gå vart ni har lust, till och med ut i träsket. Vi tycker rent av att er rätta plats är just i träsket, och vi är redo att efter förmåga hjälpa er att flytta över dit. Men släpp då våra händer, klamra er inte fast vid oss och smutsa inte det stora ordet frihet, ty vi är ju också ”fria” att gå vart vi vill, vi har frihet att kämpa inte bara mot träsket utan också mot dem som viker av till träsket!” (V.I. Lenin)

Ställd inför framträdandet av en ny "vänster"-opportunistisk linje i Peru och småaktiga grupper utomlands som vill schackra med den peruanska revolutionen och världsrevolutionen för sina personliga intressen - och främst för att allt detta är kopplat till imperialismens, reaktionens och den nya revisionismens kontrarevolutionära planer, som syftar till att attackera Ordförande Gonzalo, maoismen och till att stoppa folkkriget, utfärdar vi detta uttalande:

Ser hur imperialismen, reaktionen och den nya revisionismen arbetar tillsammans och hjälper varandra, och konvergerar i sina planer som syftar till att förinta folkkriget i Peru och Partiets arbete utomlands. Alla följer de samma plan. Inför den nya revisionismens oförmåga att visa att HOL dök upp i Partiet och inför dennas efterföljande kollaps, både i Peru och i utlandet, riktade de sig till kapitulanterna, de ångerfulla och opportunisterna för att säga att "det finns många fraktioner i partiet", "de är resterna av Partiet", ”nu finns det inte längre”, den "historiska ledningen är i fängelse" och så vidare. Utomlands använde man talesättet "i ström flod, god fiskelycka" genom att skapa förvirring, och inför en ny möjlighet som dessa individer fått av Partiet, förvandlade majoriteten av dessa individer vid den tidpunkten Partiets apparater till ”rövarnästen”. Så skapade dessa individer och småaktiga grupper sina olika ”feodalvälden” och de kallade sig den peruanska revolutionens försvarare eller representanter: "MPP USA, New Flag", "MPP Tyskland", "MPP Sverige", "MPP Frankrike", "MPP Schweiz”, RKP:s ”Kommittén för att stödja revolutionen i Peru” osv. Även LAB misslyckades med att skapa sitt eget "MPP" och sedan försökte han likaledes ersätta RIM med sin "World Wide Mobilization Call". Var och en av dem hade sina ”feudalvälden”, och samlade t.o.m. in pengar, som de påstod var till PKP, men som aldrig fick varken pengarna eller någon hjälp. Inte heller avlade de någon räkenskap för detta, som med kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalos liv.  Andra erbjöd visum och gjorde affärer genom att föra hit folk från Peru. Konkret: personliga affärer och schackrande med den peruanska revolutionen. Andra som sedan på nytt tog kontakt med Partiet, trodde och tror fortfarande, att eftersom de erbjöd att ge ekonomiskt stöd och även nu säger att de erbjuder det, eller brukar säga att "vi är många", "eftersom vi gjorde ett bra jobb", att Partiet är som Katolska kyrkan som sålde "avlatsbrev" eller att Partiet då skulle ge dem, eller nu kommer att ge dem någon slags tillstånd att ta dess namn och fortsätta sitt personliga schackrande. Om LAB sade något bra mitt i sina utbrott så var det att vi bör ställa följande frågor till dessa typer: vem skickade hit dem från Peru? Varför har de kommit hit? (Och dessa frågor fortsätter att vara giltiga nu, då några av dessa individer vill återfalla i sina dåliga vanor, några överlevande från den tiden som nu längtar efter och vill återfå, med hjälp av reaktionen och den nya revisionismen, de feodalvälden som de förlorade). Och med rätta sade LAB att de som kom var kapitulanter, ångerfulla, som lämnade skeppet när det blev hett om öronen. LAB säger förstås att han själv däremot skickats hit ”personligen” av Ordförande Gonzalo själv. Alla dessa individer blev kallade av Partiet och några av dem överlämnade arbetet och några accepterade den nya möjlighet som Partiet gett dem. Andra sade samma sak som denna typ av människor alltid brukar säga, att de skulle "vänta på att det riktiga partiet skulle komma", andra blev råttor, eller arbetade för båda sidor etc. Men som ordspråket säger: "en höna som äter ägget även om man bränner dess näbb…" Det är några av dessa samma figurer som nu återigen biter Partiets hand. Figurer och andra som alltid kommer att dyka upp i klasskampen som lärjungar till dem som nu försöker att med alla medel upprepa samma sak, etablera sina personliga affärer och tillfredställa sina egna politiska ambitioner och andra sin degeneration, för att inte tala om infiltratörerna.

Se hur det nu dyker upp ett antal nya så kallade organisationer och hemsidor, bloggar etc. som kallar sig eller gör anspråk på "att stödja revolutionen i Peru", att "stödja folkkriget i Peru" eller några pseudo-organisationer som kallar sig maoister. Faktum är att nu som tidigare är de falska stödorganisationer som inte har något samband med MPP, som är den enda alstrade organet för Partiets arbete utomlands liksom för att kunna centralisera varje typ av stöd eller för att utföra arbete till stöd för folkkriget i Peru. Och ännu mindre har de några band till Perus Kommunistiska Parti (om det skulle dyka upp något nytt parti eller någon organisation som verkligen skulle vilja stödja, så är det klart att vi skulle vara glada att ta emot deras stöd och i första hand hålla ett möte för att formalisera detta, och, som är logiskt, skulle deras autonomi som organisation respekteras). Men så är inte fallet, här handlar det om småaktiga grupper av avfällingar och degenererade som i vissa fall förenar sig med varandra, och andra som vill återupprätta sina feodalvälden med rent personliga intressen. Och som nu erbjuder sig till försäljning till högstbjudande (de är t.o.m. villiga att arbeta gratis, om man låter dem driva sina egna ”kiosker” för att schackra och bedriva handel med folkkriget). De letar efter "en fraktion" (enligt deras uppfattning) som skulle komma att stödja dem, att den nya revisionismen ger dem erkännande och att reaktionens media framhäver dem. De siktar på att återigen schackra som förr, och för att den nya revisionismen och reaktionen än en gång skall säga: "man vet inte vilket som är Perus Kommunistiska Parti, än mindre vem deras representanter är i utlandet, det finns så många ’MPP’, det finns så många ’kommittéer’ det finns så många ’rörelser som påstår sig stödja folkkriget’”. Detta är imperialismens, reaktionens och den nya revisionismens plan. Några infiltratörer främjar detta, andra vill återfå sina feodalvälden som förr i tiden, och andra vill tillfredsställa sina låga önskningar genom schackrandet.

Därför kallar vi dem som uppriktigt stödjer oss (de som skickats av dessa småaktiga grupper för att agera som tjallare, och revisionismens och reaktionens informatörer kan låta bli) att kontakta oss på vår adress eller via den länk vi har för att återupprätta kontakten i fall ni har tappat den eller blivit överraskade av några av dessa kapitulanter, individer som inte längre arbetar med oss med oss och nu ägnar sig åt sina egna affärer.

Saken är den att vissa schackrare, som trollkonstnärer på cirkus, vill trolla bort den viktigaste frågan om Ny-demokratin, och bara tala om de former i vilka den nya makten uttrycks, men inte ta ställning till det som upprättas av kongressen och som är det avgörande för ett socialt system: statssystemet och regeringssystemet, vem som leder den nya staten och att allt i slutändan görs med vårt yttersta mål i åtanke, den ständigt gyllene kommunismen: det klasslösa samhället, eftersom vi även uppfattar den nya staten endast som ett stadium på mänsklighetens väg. Och att varje stadium sår och främjar fröet till nästa.

”Av allt detta följer att den nya staten som vi formar i den demokratiska revolutionen är en gemensam diktatur, en allians av fyra klasser ledda av proletariatet genom dess Parti, det Kommunistiska Partiet: en arbetarnas, böndernas, småborgarnas, och under vissa villkor den nationella bourgeoisiens eller mellanbourgeoisiens, diktatur – en diktatur som idag består av tre klasser då mellanbourgeoisien inte deltar, men deras intressen respekteras. Klasser som tar formen av en diktatur av Ny-demokrati vad gäller statssystemet, och som Folkförsamling vad gäller regeringssystemet.” (Perus Kommunistiska Partis Allmänpolitiska Linje)

Vi bekräftar oss i detta och tar fast ställning för Partiets allomfattande ledning, och därför underordnar  vi oss villkorslöst, frivilligt och medvetet, liksom vi uttrycker vår fasta position för den nya statens statssystem och regeringssystem i denna etapp av revolutionen, och att denna leds allomfattande av Partiet och inte av någon mass-organisation eller av någon upplyst individ.

”Den koncentriska uppbyggnaden av de tre instrumenten är den organisatoriska formen för Partiets militarisering, och uttrycks sammanfattningsvis i vad Ordförande Gonzalo lär oss: ’Partiet är alltings axel, det leder allomfattande de tre instrumenten och sin egen uppbyggnad, det leder fullständigt armén och den nya staten såsom gemensam diktatur med sikte på proletariatets diktatur’” (Perus Kommunistiska Partis Allmänpolitiska Linje)

”Partiet är proletariatets ’högsta organisationsform’, kallat att leda klassens övriga organisationer, och det förlitar sig på det faktum att det består av klassens bästa söner och döttrar (utrustade med marxismen, med kunskap om klasskampens lagar), och på den internationella arbetarklassens erfarenhet liksom på sin egen.
För att upprätthålla enheten i sina led, kräver Partiet en enhetlig disciplin, lika för alla: en enhet som kräver stor uppmärksamhet, då, som Stalin sade ’kamrat Lenin gav oss lärdomen att vi måste skydda Partiets enhet som vår ögonsten’” (Perus Kommunistiska Parti, Om Partiets Uppbyggnad)

Och vad som är ännu värre är att dessa lumpna figurer inte kan ta position angående dessa punkter, då det är precis det som VOL idag basunerar ut, och de inväntar dennas nya svarta spyor liksom de som de har kastat ur sig hittills: ”Idag kan vi inte komma till folket som den Lysande Stigen för att den s.k. Lysande Stigen inte fullgjorde sin uppgift. Gonzalos  (Guzmáns) grej är en stig av terrorism, det är inte en lysande stig som folket hoppades. Denna revolution är en bonderevolution eller ingenting.”
Den kända gamla uttjatade visan, att ”massorna vill inte”, ”de vill ha borgerlig demokrati”, etc. Och därför lyckas de hoppa över att ta ställning angående den gemensamma diktaturen och därefter proletariets, och angående Partiets allomfattande ledning. De är en räcka infiltratörer, schackrare och degenererade i imperialismens, reaktionens och revisionismens tjänst.

FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
BEKÄMPA OSKILJAKTIGT IMPERIALISMEN, REAKTIONEN OCH REVISIONISMEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
UTVECKLA FOLKKRIGET I VÄRLDSREVOLUTIONENS TJÄNST!


Augusti 2011 Folkrörelsen Peru