OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

FÖRKASTA OCH FÖRDÖM DEN ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJENS KONTRAREVOLUTIONÄRA ATTACK MOT KLASSEN!
KROSSA DEN VÄPNADE REVISIONISMEN, LEVE FOLKKRIGET!

Folkrörelsen Peru återförsäkrar sig i vårt Partis, Perus Kommunistiska Partis, dess Centralkommittés och hela Partiets ledningssystems position, att förkasta och fördöma den eländiga attack som förrädarna i den ”vänster”-opportunistiska linjen (VOL) genomfört mot klassen och arbetarna i Cuzco. Det är en attack mot vår klass, som tydligt uttrycker dessa eländigas klassposition och deras status som förrädare till revolutionen och vårt folk. Vidare är det en attack som visar hur VOL tjänar och är en del av imperialismens, reaktionens och revisionismens kontrarevolutionära plan i Peru och på världsnivå för att sprida revisionism, förvirring, splittring och kapitulation i de revolutionära leden, och sikta mot maoismen med med deras ”fredsavtal”, amnesti, parlamentarisk kretinism och väpnad revisionism. Se t.ex. de senaste nyheterna om kidnappningen i Indien inom ramen för denna imperialismens plan, med vilken de försöker presentera all denna väpnade revisionism som ”maoism”.

Vårt Partis och alla kommunisters position är: under inga omständigheter kan vi rättfärdiga att kidnappa proletariatet, tekniker, yrkesarbetare i allmänhet, och begära ekonomisk betalning i gengäld. Denna metod tillhör VOL:s revisionistiska linje, liksom FARC:s revisionism, MRTA (se deras aktion mot den japanska ambassaden) och andra väpnade revisionister. Ett kännetecken för den väpnade revisionismen är att genomföra väpnade aktioner för att tjäna en handfull pampars personliga intressen, inte för att förstöra den gamla staten och bygga den Nya Staten, utan för att uppnå överenskommelser och förhandla med klassfienden. Vad de är ute efter är att ha poster, personlig makt och ekonomisk vinning inom det gamla systemet av utsugning och förtryck, medan de framställer sig som kommunister för att lura det revolutionära folket. I detta sammanhang bör man se VOL:s aktioner liksom den eländige Artemios, som i slutändan blev en knarkhandlare med sin egen macerationsbassäng [för kokaintillverkning –övers.]. Detta är skillnaden mellan kommunisterna och revisionisterna; de har ingen som helst tilltro till massorna, utan bara till det gamla ruttna samhället och de folkmördande utsugarnas ”goda vilja” – och denna tilltro till reaktionärerna är grunden för metoder såsom kidnappning, hungerstrejker etc. Vi maoister baserar oss tvärtom på vår fulla och fasta tilltro till vår klass och vårt folks massor, och vi har ingen som helst tilltro till fienden. Vi utvecklar de väpnade aktionerna för att bygga det nya samhället, bygga Partiet, Armén och Fronten mitt i folkkriget och koppla det till folkets hjältemodiga kamper för sina dagskrav, på vägen mot erövrandet av makten i hela landet, därefter i det socialistiska uppbygget och i kulturrevolutionerna tills vårt slutmål Kommunismen.

Vårt Parti fortsätter att avslöja hela denna imperialismens plan på världsnivå och i Peru, där VOL liksom HOL är delar av samma plan. Partiet har redan korrekt lagt fram att reaktionen skulle försöka slå mynt av ”fredsavtals”-breven, och att de efter att ha satt upp successiva kampanjer skulle ha som mål att använda Ordförande Gonzalos inflytande för att sprida kapitulation. Medan RCP-USA och hela den nya revisionismen inte sade ett ljud, avslöjade Partiet redan då de pågående lögnhistorierna och deras syften från första början. Idag vill de tillämpa samma sak på världsnivå (att ”Ordförande Gonzalo är för ”fredsavtalen” etc.), men det konkreta är att det inte finns någonting offentligt. Det som däremot finns är videos och ljudinspelningar som bevisar hur de eländiga som argumenterar för ”fredsavtalet” leddes personligen av Montesinos (CIA) i sina s.k. ”självkritiker”.

Vi återförsäkrar oss än en gång i vår hjältemodiga kombatant Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem; i vårt Anförarskap och Partiets enighetscentrum Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, den I Kongressen, vår Partiets Enhetsbas, Centralkommitténs III Plenum och Ordförande Gonzalos mästerliga Tal. Vi återförsäkrar oss likaså i vårt löfte att föra tvålinjerskampen för att försvara maoismen på världsnivå, vilket är vad som anstår den röda fraktionen inom den internationella kommunistiska rörelsen.

FÖRKASTA OCH FÖRDÖM VOL:S KONTRAREVOLUTIONÄRA ATTACK MOT KLASSEN OCH ARBETARNA I ALLMÄNHET!
NED MED DEN VÄPNADE REVISIONISMEN!
FÖRKASTA OCH BEKÄMPA VOL OCH HOL!
AVSLÖJA IMPERIALISMENS VÄRLDSOMFATTANDE PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

Folkrörelsen Peru
April 2012

 

 


April 2012 Folkrörelsen Peru