OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

1 MAJ 2015:
LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATET!
VI BEFINNER OSS I DEN ETAPP DÅ IMPERIALISMEN OCH REAKTIONEN SLUTLIGEN KOMMER ATT SOPAS BORT FRÅN JORDENS YTA!

”Och vad är maoismen? Maoismen är marxismen-leninismens upphöjning till en tredje, ny och högre etapp i kampen för det proletära ledarskapet i den demokratiska revolutionen, utvecklingen av det socialistiska uppbygget och revolutionens fortsättning under proletariatets diktatur såsom proletär kulturrevolution; när imperialismen fördjupar sitt sönderfall och revolutionen har blivit den huvudsakliga historiska tendensen; mitt i de största och mest komplexa krig vi har sett hittills och den oförsonliga kampen mot den samtida revisionismen.”

(Grundläggande dokument, Perus Kommunistiska Parti – Centralkommittén, 1988)

”Vidare, genom att upphöja vad Ordförande Mao lär oss om hur imperialismen och alla reaktionärer är papperstigrar och att det är folket som är den verkligt mäktiga kraften, samt att ’den sovjetiska revisionismen och den nordamerikanska imperialismen, som smider ränker sinsemellan, har gjort så många ruttna och ondskefulla saker så att det revolutionära folket över hela världen inte kommer att låta dem gå ostraffade. Folken i alla länder reser sig. En ny historisk period av kamp mot USA-imperialismen och den sovjetiska revisionismen har inletts’, framlägger han att förstörandet av imperialismen och världsreaktionen, genomfört av de Kommunistiska Partierna som leder proletariatet och världens folk, kommer att bli en oåterkallelig verklighet; han kallar oss att kämpa mot de två imperialistiska supermakterna, yankeeimperialismen och den ryska socialimperialismen, mot imperialistmakterna och världsreaktionen, genom att specificera varje revolutions förutsättningar  för att bestämma huvudfienden och avvärja de övrigas handlingar.”

(Internationella linjen, Perus Kommunistiska Parti, 1988)

Folkrörelsen Peru, Perus Kommunistiska Partis alstrade organ för utlandsarbetet, firar denna det internationella proletariatets dag tillsammans med hela vår klass, och vi riktar våra varmaste hälsningar till alla världens kommunister och revolutionärer. Vi hälsar och underordnar oss fast, frivilligt, medvetet och ovillkorligen vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, vår allsmäktiga ideologi marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande och vår hjältemodiga kombattant Perus Kommunistiska Parti, hela dess ledningssystem och dess Centralkommitté, liksom vår Första Kongress och Partiets Enhetsbas.

Vi återförsäkrar oss i att marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, är marxismens tredje, nya och högre etapp; den är proletariatets allmängiltiga ideologi, och endast genom att upphöja, försvara och tillämpa den på varje revolutions förhållanden, och utveckla ett vägledande tänkande i en kamp på liv och död mot motsatta linjer, mot revisionismen, kan proletariatet gå framåt och åtaga sig sin roll som revolutionens ledande klass.

Idag, som del av imperialismens allmänna och slutliga kris och dess förberedelser för ett nytt världskrig för omfördelning, ser vi ett överflöd av revisionism och opportunism som uttrycks inom och utanför de Kommunistiska Partierna. Principen att massorna är stridsarenan bekräftas; i sina desperata försök att rädda sitt system med mer folkmordskrig marknadsför imperialisterna – mitt i sin interimperialistiska sammansvärjning och kamp – alla slags revisionism, reformism och fascism för att vilseleda massornas kamper och släpa dem i svansen på storbourgeoisien. Följaktligen är det oumbärligt för den proletära världsrevolutionen att kommunisterna insisterar i kampen på liv och död mot revisionismen och opportunismen som huvudfaran, och att vi försvarar och tillämpar våra proletära principer: det revolutionära våldet som allmängiltig lag utan något undantag; ”makten växer ur en gevärspipa”; i makten såsom den grundläggande punkten i maoismen; ”utan makten är allt illusion”, i folkkrigets allmängiltighet som proletariatets högsta militära teori och strategi – för att tillämpas i de imperialistiska länderna såväl som de förtryckta nationerna; i det oumbärliga och brådskande behovet av de Kommunistiska Partiernas rekonstitution såsom Partier av ny typ, marxist-leninist-maoistiska Kommunistiska Partier; i byggandet av fronten/den nya staten och armén vilka allomfattande leds av Partiet. Och som uttrycks i vårt slagord Folkkrig till kommunismen, så skall folkkriget tillämpas i den demokratiska revolutionen, fortsatt utan avbrott såsom socialistisk revolution, och i kulturrevolutionerna, genom att gå framåt i det väpnade havet av massor tills vårt slutmål kommunismen.

Utan att försvara och tillämpa dessa principer på världsnivå så lämnas dörren öppen för kapitulationen, som främjas och uppmuntras av imperialismen. PKP:s insisterande på att bekämpa ”fredsavtalen” och den parlamentariska kretinismen är inte en fråga om ”dogmatism” utan om att se den konkreta situationen i världen i ljuset av vår ideologi: medan revisionisterna och opportunisterna av alla slag åkallar ”nya förhållanden” för att rättfärdiga en världsrevolutionens ”reträtt”, och sprider ut att ”imperialismen är stark” och att ”marxismen har misslyckats”, så är den obestridliga och uppenbara verkligheten den att imperialismen håller på att falla, revolutionen är den historiska och politiska huvudtendensen, vi befinner oss i den proletära världsrevolutionens offensiv och proletariatet och folken reser sig redan med vapen i hand, redo att sopa bort det ruttna utsugar- och förtryckarsystemet. Det som motsvarar sådana förhållanden, en växande revolutionär situation i ojämn utveckling, som vårt Parti säger, är en djärv framstöt av kommunisterna i hela världen.

Det vill säga: driv igenom maoismen som världsrevolutionens enda befäl och vägledning, tillämpa våra principer i skoningslös kamp mot revisionismen och gå djärvt framåt, kämpa skuldra vid skuldra med massorna i folkens hjältemodiga kamper för att härda det proletära ledarskap de behöver. Det är det enda sättet att undvika att kamperna manipuleras och används av imperialistmakterna och –supermakterna och av förrädiska ledare som bara är ute efter att rida på folkets ryggar, som Prachanda i Nepal eller HOL i Peru. Det är det enda sättet att undvika att revisionisterna och opportunisterna förvandlar de hjältemodiga väpnade kamperna till väpnad revisionism; väpnade grupper (som den ”vänster”-opportunistiska linjen i Peru) för att ”sätta press” på de reaktionära staterna, inte för att krossa dem och erövra makten utan för att förhandla om förmåner. Att försvara och tillämpa våra principer i kamp på liv och död mot revisionismen är det enda sättet att sätta oss i stånd att utveckla världsfolkkriget mot det imperialistiska världskrigets folkmord.

Dessa är de brådskande uppgifter som vi kommunister måste ge våra liv för att åtaga oss och utföra. Vi understryker och hälsar än en gång de hjältemodiga folkkrigen och väpnade kamperna under maoismens fana i Peru, Indien och på andra platser, som idag tjänar som lysande exempel för det internationella proletariatet och de förtryckta folken.

LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE DEN ÄRORIKA INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN!
VÄRLDSFOLKKRIG MOT DET IMPERIALISTISKA VÄRLDSKRIGET!

Folkrörelsen Peru
Maj 2015

 

Maj 2015 Folkrörelsen Peru