OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

ENA FOLKEN MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG!
UPPHÖJ VÄRLDSFOLKKRIGET MOT DET IMPERIALISTISKA VÄRLDSKRIGET!

”Kan det bli ett världskrig? Ja det kan det; förutsättningarna finns så länge vi inte har dragit upp deras rötter. Supermakterna förbereder kriget och gör stora planer, det är uppenbart, men vi tror att vi kommunister och revolutionärer, massorna, folket, de människor som inte längre kan tillåta sådan orättfärdighet i världen, måste sikta på att fokusera vår uppmärksamhet inte på kriget mellan supermakterna, för att vår befrielse kommer inte att komma därifrån, för att det skulle vara ett plundringskrig för en nyuppdelning av världen. Makternas världskrig är för herravälde, ingenting annat.”

(Intervju med Ordförande Gonzalo, 1988)

”Folk världen över diskuterar nu huruvida ett tredje världskrig kommer att bryta ut. Även i denna fråga måste vi vara andligen förberedda och företa en del analyser. Vi är bestämt för fred och mot krig. Men om imperialisterna prompt yrkar på att utlösa ännu ett krig, bör vi inte frukta det. Vår inställning till denna fråga är densamma som vår inställning till vilken störning som helst: för det första är vi emot den; för det andra är vi inte rädda för den.
Första världskriget ledde till att Sovjetunionen, med en folkmängd på 200 miljoner, uppstod. Andra världskriget följdes av uppkomsten av det socialistiska lägret med dess sammanlagda folkmängd på 900 miljoner. Om imperialisterna skulle envisas med att driva fram ett tredje världskrig, skulle helt visst ytterligare flera hundra miljoner övergå till socialismen; därefter blir det inte mycket plats kvar på jorden för imperialisterna; det är också troligt att imperialismens hela system totalt störtar samman.”

(Ordförande Mao Tse-tung – Om den riktiga behandlingen av motsättningarna inom folket)

"Förbund med revolutionärerna i de framskridna länderna och med alla de undertryckta folken mot alla och en var av imperialisterna - detta är proletariatets politik utåt."

(V.I. Lenin)

Tillsammans med det internationella proletariatet och världens kommunister och revolutionärer fördömer och krossar Folkrörelsen Peru, Perus Kommunistiska Partis alstrade organ för utlandsarbetet, den ryska imperialismens aggression mot Ukraina. Vi understryker att detta är ett orättfärdigt krig mot en förtryckt nation, som förs av den ryska imperialistiska bourgeoisien som en del av nyuppdelningen av världen mellan de imperialistiska supermakterna, yankeeimperialismen, den ryska imperialismen och den kinesiska imperialismen, och med de övriga imperialistmakternas medbrottslighet, samt ytterligare ett steg i riktning mot ett nytt imperialistiskt världskrig för världsherravälde. Den nuvarande situationen provocerades huvudsakligen fram av den militära omringning av Ryssland som genomförts av yankeeimperialismen, den största utsugaren och aggressorn på världsnivå, som i sin desperation för att förbli hegemonisk supermakt siktar på ett större imperialistiskt krig och försöker mobilisera sina imperialistiska allierade och massorna för ett sådant krig. Vi kallar de proletära krafterna i alla länder, förtrycka och imperialistiska, att mobilisera folkets breda massor mot alla imperialisterna och alla deras krig; mot de tre supermakterna och de övriga imperialistmakterna, som nu återigen vill använda folkets massor som kanonmat och göra dem till medbrottslingar i deras folkmordskrig.

De imperialistiska staterna använder sin borgerliga diktatur och sina massmedia för att provocera fram skräck och tvinga massorna att ta ställning för någon av supermakterna, och de kan räkna med hjälp från alla slags reaktionärer, fascister, liberaler och revisionister för att göra det. Yankeeimperialisterna och de tyska imperialisterna har främjat och beväpnat de nazistiska fascisterna i Ukraina och hela Östeuropa sedan Andra Världskriget fram till idag, först för att bekämpa socialismen och sedan mot deras ryska imperialistiska rival, och den ryska imperialismen använder fascistiska grupper i samma syfte. Alla imperialisterna kan också räkna med stöd från revisionistiska partier, som under falska slagord om ”socialism” eller t.o.m. ”antiimperialism” underordnar sig en eller annan supermakt och/eller makt och tjänar deras planer. Idag ser vi revisionister som förenar sig med yankeeimperialismen och de europeiska makterna genom att sprida lögnhistorien om ett förmodat ”försvar av demokratin” mot de ”auktoritära”, och andra tar ställning för de ryska och kinesiska imperialisterna genom att sälja deras lögnhistoria om den ”multipolära världen” och försöker utnyttja folkens rättfärdiga hat mot yankeeimperialismen för att mobilisera massorna i den imperialistiska nyuppdelningen. Det bekräftas än en gång hur övergivandet av marxismen och förkastandet av den revolutionära vägen är oundvikligen kopplade till socialchauvinismen: när de inte längre vill ha eller tror på massorna och den proletära revolutionen så återstår ingenting annat för revisionisterna än att tjäna en eller annan imperialistisk supermakt eller makt.

Samverkan mellan imperialisterna uttrycks i hur de sprider myten om att motsättningen i världen idag står mellan ”demokrati och diktatur” eller ”liberalism och traditionalism”, för att dölja de verkliga huvudmotsättningarna: mellan imperialismen och de förtryckta folken, mellan bourgeoisien och proletariatet och mellan imperialisterna i kampen om bytet och världsherraväldet. Trots sin rivalitet och sina politiska skillnader, så försvarar alla imperialisterna – yankee, ryska, kinesiska och de övriga makterna – allihop den ruttna och döende imperialistiska utsugar- och förtryckarordningen, och i denna ordnings nuvarande allmänna och sista kris är de villiga att lössläppa en enorm slakt av miljarder människor för att tjäna deras mörka och omöjliga dröm om att rädda sitt system. Reaktionariseringen och tendensen till fascism är allmänna för hela det imperialistiska systemet och genomförs av alla de imperialistiska staterna på olika sätt.

Till och med nu när deras tvist intensifieras, så fortsätter de att samverka mot proletariatet och världens folk, genom att använda kärnvapenutpressningen för att skrämma och pacificera massorna. Vi återförsäkrar oss i det som Ordförande Gonzalo lade fram: ”Vi kan inte acceptera de ondsinta idéer som idag framhäver kärnvapnen och alla de sofistikerade vapen de visar upp, och vi kan inte heller acceptera att de använder dem som utpressning för att paralysera oss. Världens reaktionärer har många gånger pratat om avgörande och slutgiltiga vapen, om mänsklighetens utplåning, men det har alltid varit för att lugna ner, för att hålla nere, för att upprätthålla sin gamla dominans.”

Vi återförsäkrar oss i det internationella proletariatets fasta stöd till de förtryckta nationernas nationella befrielserörelse mot imperialismen, och i alla nationernas rätt till sitt nationella oberoende och sin suveränitet. Vi återförsäkrar oss likaså i vad kamrat Stalin sade, att ”detta betyder förstås inte, att proletariatet måste stödja varje nationell rörelse, överallt och alltid, i varje enskilt konkret fall. Det betyder att stöd måste ges till sådana nationella rörelser som tendererar till att försvaga, till att störta imperialismen, och inte till att stärka och bevara den.” Det vill säga, att proletariatet inte kan stödja, utan måste avslöja och bekämpa, sådana rörelser eller regeringar i de förtryckta nationerna som bakom ”nationalistiska” slagord tjänar en eller annan imperialistisk supermakt eller makt. Den nuvarande Zelensky-regimen i Ukraina är en marionettregim tillsatt av yankeeimperialisterna och de tyska imperialisterna, en reaktionär regim som har sålt ut landet till utländska utsugare, och som måste krossas och sopas bort - liksom de ryska, nordamerikanska och tyska imperialisterna – av Ukrainas folk.

I hela världen bekräftas det mer och mer att proletariatet är den enda klassen som är kapabel att konsekvent och bestämt leda kampen för nationell befrielse och mot det imperialistiska kriget. Därför är behovet av att konstituera eller rekonstituera de Kommunistiska Partierna i varje land än mer brådskande idag. För att kunna organisera och beväpna massorna mot det imperialistiska kriget, så måste de vara militariserade marxist-leninist-maoistiska Partier, byggda för att förbereda, inleda och utveckla folkkriget, förena sig med folken i alla länder med vapen i hand för att krossa och sopa bort imperialismen från jordens yta med världsfolkkriget, som är svaret på ett imperialistiskt världskrig, som Ordförande Gonzalo slog fast:

”Det är därför vi anser att frågan handlar om att fokusera vår uppmärksamhet, våra ansträngningar, vår passion och vår vilja på att utveckla folkkriget, därför att det är ur detta som folkets och proletariatets befrielse kommer att komma, den slutliga och sanna befrielsen. Vi anser att ett världsfolkkrig är svaret på ett imperialistiskt världskrig, vi anser att frågan handlar om att förbereda det och vi uppfattar det som att vi som redan befinner oss i folkkrig utvecklar det mer, de som inte har inlett det börjar utveckla det, och på så vis börjar vi att riva ner det imperialistiska väldet, reaktionens välde, och vi börjar sopa bort dem från jordens yta.”

RYSKA, YANKEE- OCH ALLA ÖVRIGA IMPERIALISTER UT UR UKRAINA!
FOLKKRIG MOT DE IMPERIALISTISKA KRIGEN!
ENA FOLKEN MOT ALLA IMPERIALISTERNA!

 

Folkrörelsen Peru Mars 2022